3.4.1 MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI (GTDİKS003)

Görevin Adı              : Meslek Yüksekokul Müdürü

 Görevin Kapsamı    : İlgili Meslek Yüksekokulu

3.4.1.1 Görevin Kısa Tanımı

Gümüşhane Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek.

3.4.1.2 Görevi Ve Sorumlukluları 

3.4.1.2.1 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak.

3.4.1.2.2 Yüksekokul kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının uygulanmasını sağlar. Yüksekokul birimleri arasında eşgüdümü sağlayarak Yüksekokul birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlar.

 3.4.1.2.3 Yüksekokulun misyon ve vizyonunu belirler; bunu, Yüksekokulun tüm çalışanları ile paylaşır, gerçekleşmesi için çalışanları motive eder.

3.4.1.2.4 Her yıl Yüksekokulun analitik bütçesinin gerekçeleri ile birlikte hazırlanmasını sağlar.

3.4.1.2.5 Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesini ve kullanılmasını; kontrollerinin yapılmasını, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla kayıtlarının saydam bir şekilde tutulmasını ve hazırlanan Yönetim Hesabının verilmesini sağlar.

3.4.1.2.6 Yüksekokulun kadro ihtiyaçlarını hazırlatır ve Rektörlük makamına sunar.

3.4.1.2.7 Yüksekokulun birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapar.

3.4.1.2.8 Yüksekokulda bilgisayar ve çıktı ortamında bilgi sisteminin oluşmasını sağlar.

3.4.1.2.9 Bilgi sistemi için gerekli olan anketlerin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.

3.4.1.2.10 Yüksekokulda eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.

3.4.1.2.11 Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirir.

3.4.1.2.12 Yüksekokulun idari ve akademik personeli için ihtiyaç duyulan alanlarda kurs, seminer ve konferans gibi etkinlikler düzenleyerek Yüksekokulun sürekli öğrenen bir organizasyon haline gelmesi için çalışır.

3.4.1.2.13 Yüksekokul değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar.

3.4.1.2.14 Yüksekokulun eğitim-öğretim sistemiyle ilgili sorunları tespit eder, çözüme kavuşturur, gerektiğinde üst makamlara iletir.

3.4.1.2.15 Eğitim-öğretimde yükselen değerleri takip eder ve Yüksekokul bazında uygulanmasını sağlar.

3.4.1.2.16 Yüksekokulda araştırma projelerinin düzenli olarak hazırlanmasını ve sürdürülmesini sağlar

3.4.1.2.17 Yüksekokuldaki programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.

3.4.1.2.18 Yüksekokulun stratejik planını hazırlanmasını sağlar.

3.4.1.2.19 Yüksekokulun fiziki donanımı ile insan kaynaklarının etkili ve verimli olarak kullanılmasını sağlar.

3.4.1.2.20 Yüksekokul yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlar.

3.4.1.2.21 Yüksekokulu üst düzeyde temsil eder.

3.4.1.2.22 Her öğretim yılı sonunda Yüksekokulun genel durumunun işleyişi hakkında Rektöre rapor verir.

3.4.1.2.23 Rektörün alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar.

3.4.1.2.24 Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlar.

3.4.1.2.25 Tasarruf ilkelerine uygun hareket eder.

3.4.1.2.26 Bağlı personelin işlerini daha verimli, etken ve daha kaliteli yapmalarını sağlayacak beceri ve deneyimi kazanmaları için sürekli gelişme ve iyileştirme fırsatlarını yakalayabilmelerine olanak tanır.

 3.4.1.3 Yetkileri

 3.4.1.3.1 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

3.4.1.3.2 Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

3.4.1.3.3 Gümüşhane Üniversitesinin temsil yetkisini kullanmak.

 3.4.1.3.4 İmza yetkisine sahip olmak,

 3.4.1.3.5 Harcama yetkisi kullanmak.

 3.4.1.3.6 Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

 3.4.1.3.7 Emrindeki yönetici ve personeli cezalandırma, ödüllendirme, eğitim verme, işini değiştirme ve izin verme yetkisine sahip olmak.

 3.4.1.3.8 Kuruma alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama ve onaylama yetkisine sahip olmak.

 3.4.1.4 En Yakın Yöneticisi

Rektör

  3.4.1.5 Altındaki Bağlı İş Unvanları

Müdür Yardımcıları, Bölüm Başkanlıkları, Öğretim Elemanları, Yüksekokul Sekreteri, Bölüm Sekreterleri ve Müdürlük Bürosu

 3.4.1.6 Bu İşte Çalışanda Aranan Nitelikler

 3.4.1.6.1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

3.4.1.6.2 Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

3.4.1.6.3 Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

3.4.1.6.4 Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

 3.4.1.7 Sorumluluk:

Müdür, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Gümüşhane Üniversitesi Rektörüne karşı sorumludur.

  

3.4.2 MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCISI GÖREV TANIMI (GTDİKS004)

Görevin Adı              : Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Görevin Kapsamı     : İlgili Meslek Yüksekokulu

  3.4.2.1 Görevin Kısa Tanımı

   Gümüşhane Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun  vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak, Müdür bulunmadığı takdirde yerine bakmak.

3.4.2.2 Görevi Ve Sorumlukluları

3.4.2.2.1 Meslek Yüksekokulu değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür.

3.4.2.2.2 Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları için standartların belirlenmesini sağlar.

3.4.2.2.3 Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları için kurulların oluşturulmasını ve çalışmalarını sağlar.

3.4.2.2.4 Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının yıllık raporlarını hazırlar ve Müdürlüğe sunar.

3.4.2.2.5Meslek Yüksekokulda yürütülen programların çıktı yeterliliklerinin belirlenmesini sağlar.

3.4.2.2.6 Meslek Yüksekokulun öz değerlendirme raporunu hazırlar.

3.4.2.2.7 Meslek Yüksekokulun stratejik planını hazırlar.

3.4.2.2.8 Belirlenen standartların kalitesinin geliştirilmesini sağlar.

3.4.2.2.9 Meslek Yüksekokulumuzdaki programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaları yapar.

3.4.2.2.10 Meslek Yüksekokulumuzdaki programların akredite edilmesi için gelen Akreditasyon ziyaret ekibinin programını hazırlar ve yürütür.

3.4.2.2.11 Öğretim Elemanlarına “Öğretim Süreci Değerlendirme Anketlerinin” uygulanmasını sağlar.

3.4.2.2.12 Öğrencilerin Yüksekokul değerlendirme anketlerini hazırlar ve anketlerin uygulanmasını sağlar.

3.4.2.2.13 Eğitim-Öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirir.

3.4.2.2.14 Öğrenci konseyi ve temsilciliği için gerekli olan seçimleri yapar.

3.4.2.2.15 Dilek ve öneri kutularının düzenli olarak açılmasını ve değerlendirmesini yapar.

3.4.2.2.16 Her eğitim-öğretim yılı sonunda yapılacak olan Akademik Genel Kurul sunularını hazırlar.

3.4.2.2.17 Meslek Yüksekokulda öğretim üyeleri tarafından yürütülen projeleri takip eder.

3.4.2.2.18 Meslek Yüksekokul kütüphanesinin zenginleştirilmesini ve düzenli bir biçimde hizmet sunmasını sağlar.

3.4.2.2.19  Meslek Yüksekokuldaki özel yetenek sınavlarının yapılmasını sağlar.

3.4.2.2.20 Meslek Yüksekokulda yapılacak olan özel yetenek sınavlarının kılavuzlarının hazırlanmasını sağlar.

3.4.2.2.21 Meslek Yüksekokulda yapılacak olan özel yetenek sınavları için bilgisayar programlarının yapılmasını sağlar.

3.4.2.2.22 Özel yetenek sınav jüri üyelerinin programını hazırlar ve yürütür.

3.4.2.2.23 Derslik kapı programları ile öğretim elemanı kapı programlarının hazırlanmasını sağlar.

3.4.2.2.24 Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar.

3.4.2.2.25 Ders ücret formlarının düzenlenmesini sağlar ve kontrol eder.

3.4.2.2.26 Müdürün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

3.4.2.2.27 Müdür olmadığı zamanlarda Müdürlüğe vekâlet eder.

3.4.2.3 Yetkileri

3.4.2.3.1 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

3.4.2.3.2 Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

3.4.2.3.3 Gümüşhane Üniversitesinin temsil yetkisini kullanmak.

3.4.2.3.4 İmza yetkisine sahip olmak,

3.4.2.3.5 Harcama yetkisi kullanmak.(Yetki devredildiğinde)

3.4.2.3.6 Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

3.4.2.4 En Yakın Yöneticisi

Müdür

 3.4.2.5 Altındaki Bağlı İş Unvanları

 Bölüm Başkanlıkları, Öğretim Görevlileri, Yüksekokul Sekreteri, Bölüm Sekreterleri ve Müdürlük Bürosu

3.4.2.6 Bu İşte Çalışanda Aranan Nitelikler

3.4.2.6.1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

3.4.2.6.2 Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

3.4.2.6.3 Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

3.4.2.6.4 Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

3.4.2.7 Sorumluluk:

Müdür yardımcısı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Müdüre karşı sorumludur.

 

 3.4.3 MESLEK YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GÖREV TANIMI (GTDİKS005)

Görevin Adı              : Yüksekokul Sekreteri

Görevin Kapsamı     : İlgili Meslek Yüksekokul

3.4.3.1 Görevin Kısa Tanımı

Gümüşhane Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun  vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri Müdür ve Müdür Yardımcılarına karşı sorumluluk içinde organizasyonunu yapar.

3.4.3.2 Görevi Ve Sorumlukluları

3.4.3.2.1 Meslek Yüksekokulunda çalışan idari, teknik ve yardımcı hizmetler personeli arasında işbölümünü sağlar, gerekli denetim-gözetimi yapar.

3.4.3.2.2 Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder.

3.4.3.2.3 Yüksekokul yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerini alır.

3.4.3.2.4 Fiziki altyapı iyileştirmelerine yönelik projeler hazırlar.

3.4.3.2.5 Resmi açılışlar, törenler ve öğrenci etkinlikleri ile ilgili hazırlıkları yapar ve sonuçlandırır.

3.4.3.2.6 Yüksekokulda eğitim-öğretim etkinlikleri ile sınavların (ÖSYM, AÖF vb.) güvenli bir biçimde yapılabilmesi için gerekli hazırlıkları yapar.

3.4.3.2.7 Kurum/kuruluş ve şahıslardan Müdürlüğe gelen yazıların cevaplandırılması için gerekli işlemleri yapar.

3.4.3.2.8 Yüksekokul kurullarının gündemlerini hazırlatır; alınan kararların yazdırılmasını, ilgililere dağıtılmasını ve arşivlenmesini sağlar.

3.4.3.2.9 Akademik ve idari personelin özlük hakları işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

3.4.3.2.10 Bilgi edinme yasası çerçevesinde basit bilgi istemi niteliğini taşıyan yazılara cevap verir.

3.4.3.2.11 Yüksekokul öğrenci işlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar.

3.4.3.2.12 İdari personelin birinci sicil amiri olarak sicil raporlarını doldurur.

3.4.3.2.13 İdari personelin izinlerini Meslek Yüksekokuldaki işleyişi aksatmayacak biçimde düzenler.

3.4.3.2.14 Müdürün imzasına sunulacak yazıları parafe eder.

3.4.3.2.15 Yüksekokul için gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımlarında taşınır kayıt kontrol yetkilisi ve ayniyat saymanı ile eşgüdümlü çalışır.

3.4.3.2.16 Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

3.4.3.3 Yetkileri

3.4.3.3.1 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

3.4.3.3.2 Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

3.4.3.3.3 İmza yetkisine sahip olmak,

3.4.3.3.4 Harcama yetkisi kullanmak.

3.4.3.3.5 Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

3.4.3.4 En Yakın Yöneticisi

Müdür  Yardımcısı

3.4.3.5 Altındaki Bağlı İş Unvanları

Bölüm Sekreterleri ve Müdürlük Bürosu

3.4.3.6 Bu İşte Çalışanda Aranan Nitelikler

3.4.3.6.1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

3.4.3.6.2 Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

3.4.3.6.3 Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

3.4.3.6.4 Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

3.4.3.7 Sorumluluk

Yüksekokul Sekreteri, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Yüksekokul Müdürüne ve yardımcılarına karşı sorumludur.

  

3.4.4 BÖLÜM BAŞKANI GÖREV TANIMI (GTDİKS006)

Görevin Adı              : İlgili Bölümün Bölüm Başkanı

Görevin Kapsamı     : Meslek Yüksek Okulları

3.4.4.1 Görevin Kısa Tanımı

Gümüşhane Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokuldaki  vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri bölüm içerisinde yapar.

3.4.4.2 Görevi Ve Sorumlukluları

3.4.4.2.1 Bölüm kurullarına başkanlık eder.

3.4.4.2.2 Bölümün ihtiyaçlarını Müdürlük Makamına yazılı olarak rapor eder.

3.4.4.2.3 Müdürlük ile Bölüm arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar.

3.4.4.2.4 Bölüme bağlı Program dalları arasında eşgüdümü sağlar.

3.4.4.2.5 Bölümün ders dağılımını öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlar.

3.4.4.2.6 Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.

3.4.4.2.7 Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlar.

3.4.4.2.8 Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit eder, Müdürlüğe iletir.

3.4.4.2.9 Bölümün değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür, raporları Müdürlüğe sunar.

3.4.4.2.10 Yüksekokul Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Birimi ile eşgüdümlü çalışarak Bölüme bağlı programların akredite edilme çalışmalarını yürütür.

3.4.4.2.11 Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasında bir iletişim ortamının oluşmasına çalışır.

3.4.4.2.12 Yüksekokul Akademik Genel Kurulu için Bölüm ile ilgili gerekli bilgileri sağlar.

3.4.4.2.13 Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlar.

3.4.4.2.14 Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenir.

3.4.4.2.15 Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

3.4.4.2.16 Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantılar yapar.

3.4.4.2.17 Önlisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönergelerin ruhuna uygun bir şekilde uygulanmasını sağlar.

3.4.4.2.18 Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar.

3.4.4.2.19 Bölüm ERASMUS programlarının planlanmasını ve yürütülmesini sağlar.

3.4.4.2.20 Rektörün, Meslek Yüksek Okulu Müdürünün, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.(Meslek Yüksekokulumuzda Müdürün)

3.4.4.3 Yetkileri

3.4.4.3.1 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

3.4.4.3.2 Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

3.4.4.3.3 İmza yetkisine sahip olmak,

3.4.4.3.4 Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

3.4.4.3.5 Bölümüne alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama ve onaylama yetkisine sahip olmak.

3.4.4.4 En Yakın Yöneticisi

Müdür Yardımcısı

3.4.4.5 Altındaki Bağlı İş Unvanları

Öğretim Görevlileri, Bölüm Sekreterleri

3.4.4.6 Bu İşte Çalışanda Aranan Nitelikler

3.4.4.6.1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

3.4.4.6.2 Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

3.4.4.6.3 Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

3.4.4.6.4 Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

 

3.4.4.7 Sorumluluk (Meslek Yüksekokul Bölüm Başkanları)

Bölüm başkanı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yüksek Okulu Müdürüne karşı sorumludur.

  

3.4.5 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI (GTDİKS022)

Görevin Adı              : Öğretim Görevlisi

Görevin Kapsamı     : Rektörlük Örgütü/Meslek Yüksek Okulu

3.4.5.1 Görevin Kısa Tanımı

Gümüşhane Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksek Okulu’nun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak.

3.4.5.2 Görevi Ve Sorumluklular  

3.4.5.2.1 Mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak Meslek Yüksekokulu ve bulunduğu bölümün amaç ve hedeflerine ulaşmaya çalışmak.

3.4.5.2.2 Meslek Yüksekokulu kalite sistemi bünyesinde kendi sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri yerine getirmek.

3.4.5.2.3 Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuarlar için Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün talep ettiği bilgileri ve dokümanları vermek.

3.4.5.2.4 Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak.

3.4.5.2.5 Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak.

3.4.5.2.6 Danışmanlık ve derslerini Yükseköğretim mevzuatı ve çağdaş/gelişmiş ülke idealine sadakatle bağlı olarak en iyi şekilde yerine getirir.

3.4.5.2.7 Kendini sürekli geliştirir; yabancı dil ve akademik bilgi seviyesi ile entelektüel donanımını geliştirme; ders dışı üniversite etkinlikleri düzenleme ve düzenlenen faaliyetlere katkı sağlama; sosyal sorumluluk projeleri yapma, topluma önder ve öğrencilerine yararlı olma çabası içinde olur.

3.4.5.2.8 Meslek Yüksek Okulu ve Bölüm Başkanı’nın verdiği görevleri yapar.

3.4.5.3 Yetkileri

3.4.5.3.1 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

3.4.5.3.2 Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

3.4.5.4 En Yakın Yöneticisi

Bölüm Başkanı

3.4.5.5 Altındaki Bağlı İş Unvanları

-

3.4.7.6 Bu İşte Çalışanda Aranan Nitelikler

3.4.5.6.1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

3.4.5.6.2 Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

3.4.5.6.3 Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

3.4.5.7 Sorumluluk (Meslek Yüksekokulu)

Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yüksek Okullarda Bölüm Başkanlarına karşı sorumludur.

 

3.4.11 TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ GÖREV TANIMI (GTDİKS010)

Görevin Adı                : Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

Görevin Kapsamı       : Meslek Yüksek Okulları

3.4.11.1 Görevin Kısa Tanımı

Gümüşhane Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla tüketim ve demirbaş malzemelerini kayıt gerekli işlemlerini yapar.

3.4.11.2 Görevi ve Sorumlukluları 

3.4.11.2.1 Tüketim ve demirbaş ( eğitim malzemeleri, kırtasiye, bina bakım ve onarım malzemeleri, ahşap ve metal malzemeleri, elektronik donanım ve teknolojik malzemeleri, makine ve teçhizat alım ve bakımları vb.) malzemelerinin ihale ile satın alım işlemlerini yapar.

3.4.11.2.2 Yüksekokulun tüketim ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarını tespit eder.

3.4.11.2.3 Muayenesi ve/veya kontrolü gereken taşınır malzemelerin tahlil ve kontrolünü takip eder.

3.4.11.2.4 Satın alınan tüketim ve demirbaş malzemelerini kayıt altına almak  için ambar memuruna teslim eder.

3.4.11.2.5 İhale ve satın alım işlemlerinde tutulan evrakların arşivlenmesini yapar.

3.4.11.2.6 İhale ve satın alım işlemlerinin kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılmasını sağlar.

3.4.11.2.7 Hizmet alımı ile ilgili işlemleri yürütür.

3.4.11.2.8 Taşınırların yılsonu sayım işlemlerini yaparak sayım cetvellerini düzenler ve strateji geliştirme daire başkanlığına iletir.

3.4.11.2.9 Taşınır İşlem fişi, zimmet fişi, sayım tutanağı vb. evrakların düzenlenmesini, kayıt altına alınmasını ve arşivlenmesini sağlar.

3.4.11.2.10 Kullanımdan düşen demirbaş malzemelerinin tespitini yapar, değer tespit komisyonuna bildirir.

3.4.11.2.11 Yatırım ve analitik bütçelerinin hazırlanmasında mutemetlik ile eşgüdümlü olarak çalışır.

3.4.11.2.12 Harcama cetvellerini aylık olarak mutemetlik ile eşgüdümlü olarak takip eder.

3.4.11.2.13 Tüketim ve demirbaş malzemelerinin alım evraklarında maddi hatanın bulunmamasını sağlar.

3.4.11.2.14 Ambar memurunun bulunmadığı hallerde ambar memurunun görevlerini yapar.

3.4.11.2.15 Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

3.4.11.2.16 Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul sekreterine karşı sorumludur

3.4.11.3 Yetkileri

3.4.11.3.1 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

3.4.11.3.2 Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

3.4.11.4 En Yakın Yöneticisi

Yüksekokul Sekreteri, Şef

3.4.11.5 Altındaki Bağlı İş Unvanları

-

3.4.11.6 Bu İşte Çalışanda Aranan Nitelikler

3.4.11.6.1 657 Sayılı Devlet memurları kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

3.4.11.6.2 En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

3.4.11.6.3 Personel işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek.

3.4.11.6.4 Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.

          3.4.11.7 Sorumluluk

       Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yüksek Okullarının Sekreterine, Şef, Müdür Yrd., Müdüre karşı sorumludur.

MEMUR GÖREV TANIMI

Görevin Adı: Memur

Görevin Kapsamı: Meslek Yüksek Okulları

1- Görevin Kısa Tanımı

   Gümüşhane Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksek Okullarında gerekli tüm faaliyetlerinin alanıyla ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla büro işlerini yapar.

  2 -Görevi ve Sorumlukluları 

  1- İstihdam edildiği birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek.

  2- Birime gelen her türlü evrak ve dokümanları mevzuata uygun olarak kaydetmek, dosyalamak, çoğaltmak, tasnif etmek, arşivlemek,

 3- Birimden çıkan her türlü yazı ve dokümanı dağıtıma hazırlamak,

 4- Büro hizmetlerinde çalışan diğer personelle iş birliği içerisinde olmak,

 5- Amirlerince verilen diğer benzeri görevleri yapmak.

3- Yetkileri

1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

          2- Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

4- En Yakın Yöneticisi

Yüksekokul Sekreteri, Şef

5- Altındaki Bağlı İş Unvanları

-

6- Bu İşte Çalışanda Aranan Nitelikler

       1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

       2- En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

         3- Personel işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek.

 4 -Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak

 7 -Sorumluluk

Memur, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yüksek Okullarının Sekreterine, Şefe karşı sorumludur.

  

3.4.10 MEMUR GÖREV TANIMI (GTDİKS042)

Görevin Adı: Memur

Görevin Kapsamı: Meslek Yüksek Okulları

3.4.10.1 Görevin Kısa Tanımı

   Gümüşhane Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksek Okullarında gerekli tüm faaliyetlerinin alanıyla ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla büro işlerini yapar.

  3.4.10.2 Görevi ve Sorumlukluları 

  3.4.10.2.1 İstihdam edildiği birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek.

  3.4.10.2.2 Birime gelen her türlü evrak ve dokümanları mevzuata uygun olarak kaydetmek, dosyalamak, çoğaltmak, tasnif etmek, arşivlemek,

 3.4.10.2.3 Birimden çıkan her türlü yazı ve dokümanı dağıtıma hazırlamak,

 3.4.10.2.4 Büro hizmetlerinde çalışan diğer personelle iş birliği içerisinde olmak,

 3.4.10.2.5 Amirlerince verilen diğer benzeri görevleri yapmak.

 3.4.10.3 Yetkileri

          3.4.10.3.1 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

          3.4.10.3.2 Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

3.4.10.4 En Yakın Yöneticisi

Yüksekokul Sekreteri, Şef

3.4.10.5 Altındaki Bağlı İş Unvanları

-

3.4.10.6 Bu İşte Çalışanda Aranan Nitelikler

         3.4.10.6.1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

         3.4.10.6.2 En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

          3.4.10.6.3 Personel işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek.

 3.4.10.6.4 Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak

 3.4.10.7 Sorumluluk

Memur, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yüksek Okullarının Sekreterine, Şefe karşı sorumludur

 

 

 

3.4.16 ŞOFÖR GÖREV TANIMI (GTDİKS049)

Görevin Adı: Şoför

Görevin Kapsamı : İlgili birim

3.4.16.1 Görevin Kısa Tanımı

      Gümüşhane Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak;  İdari Mali İşler Daire Başkanlığının gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine ve mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla görev alanıyla ilgili işleri yapar.

3.4.16.2 Görevi Ve Sorumluklular

3.4.16.2.1 Kurumdaki motorlu taşıtlardan sorumluluğunda bulunanları hizmet amaçları dahilinde verilen talimatlar doğrultusunda teknik ve trafik kurallarına uygun olarak kullanmak.

3.4.16.2.2 Taşıtların bakım, temizlik ve basit onarımını yaparak her an kullanıma hazır şekilde

bulundurmak.

3.4.16.2.3  Taşıtların yükleme ve boşaltılmasına nezaret etmek.

3.4.16.2.4  Amirince verilecek benzer görevleri yapmak.

3.4.16.3 Yetkileri

-

3.4.16.4 En Yakın Yöneticisi

               Yüksekokul Sekreteri, Şef

 

3.4.16.5 Altındaki Bağlı İş Unvanları

-

  3.4.16.6 Bu İşte Çalışanda Aranan Nitelikler

  3.4.16.6.1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

  3.4.16.6.2 En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

  3.4.16.6.3 Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak

 3.4.16.7  Sorumluluk:

Şoför, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yüksekokul Müdürüne ve Meslek Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

 3.4.17.1 KALORİFERCİ GÖREV TANIMI

Görevin Adı : Kaloriferci

Görevin Kapsamı: Meslek Yüksekokulları

            3.4.17.1 Görevin Kısa Tanımı

Gümüşhane Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun gerekli tüm faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla kalorifer hiz-metleri kapsamına giren işleri yapar.

3.4.17.2 Görevi Ve Sorumluklular

3.4.17.2.1 Görev alanında bulunan işleri yapmak .

3.4.17.2.2 Amirlerince verilen diğer benzeri görevleri yapmak.

3.4.17.2.3 Isıtma sistemlerinin takibi

3.4.17.2.4 Kazan ve brülörlerin bakım – onarım ve temizliği

3.4.17.2.5  Kazan dairesinin tertip düzen ve temizliği

3.4.17.2.6 Görev alanı ile ilgili talimat ve yönetmeliklerin takibi

3.4.17.2.7 Sezon bitiminde idarece verilecek diğer görevleri yapmak

            3.4.17.3 Yetkileri

            -

3.4.17.4  En Yakın Yöneticisi

            Yüksekokul Sekreteri, Şef

3.4.17.5 Altındaki Bağlı İş Unvanları

-

3.4.17.6 Bu İşte Çalışanda Aranan Nitelikler1

3.4.17.6.1  657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

3.4.17.6.2 En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

3.4.17.6.3 Alanı ile ilgili mevzuatı bilmek.

3.4.17.6.4 Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak

3.4.17.7 Sorumluluk :

Kaloriferci, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yüksekokulu Sekreterine karşı sorumludur.

 

gorev_tanimi.docx