Ali Kemal Kabal
Yüksekokul Sekreteri
alikemal.kabal@gumushane.edu.tr 3404